Tổng quan nước CANADA

Đất nước Canada là một liên bang gồm có 10 tỉnh và 3 lãnh thổ. Các tỉnh có quyền tự trị lớn hơn các lãnh thổ, chịu trách nhiệm đối với các chương trình xã hội như chăm sóc y tế, giáo dục, và phúc lợi

 

Xem chi tiết

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Xem chi tiết

cÁC TRƯỜNG TẠI CANADA

Xem chi tiết

học bổng

Học bổng ngày càng mở rộng và đa dạng dành cho sinh viên quốc tế

Xem chi tiết