• CANADA

    TỔNG QUAN VỀ CANADA

    Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới và nằm ở Bắc Mỹ. Canada là một trong các quốc gia đa dạng sắc tộc và đa nguyên…